86 ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град София, Владая

"Образование за утрешния ден"

86 Основно училище „
Свети Климент Охридски”
- с. Владая

участва в 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

По проекта 86 ОУ получи Интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”, който ще бъде използван за
представяне на учебния материал чрез ИКТ.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------
-----------
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.